sâmbătă, 4 februarie 2012

Finlanda. Propuneri legislative pentru monitorizarea investițiilor străine în ramuri economice vitale ale Finlandei

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer


Anul 2010
25.11.2010 14:21

Propunere legislativă privind monitorizarea achiziţiilor străine corporative în Finlanda

La 25 noiembrie 2010, Guvernul a prezentat o propunere pentru un nou act privind monitorizarea achiziţiilor străini corporative în Finlanda. Noul act ar abroga, de predecesorul său din 1992. Acest nou act ar căuta să monitorizeze, şi, ar trebui să interes naţional vital cer, să limiteze transferul de anumite întreprinderi, critice în ceea ce priveşte asigurarea funcţiilor fundamentale pentru societate, în controlul a actorilor străini. Propunerea se datorează pentru depunerea la Parlament în timpul sesiunii prezidenţiale din 26 noiembrie.
O atitudine pozitivă faţă de proprietate străină se află în spatele propunerii. Cu toate acestea, autorităţile finlandeze publice nevoie de mijloace mai bune pentru ai supraveghea pe proprietate a companiilor considerate întreprinderi cheie din punct de vedere al ofertei de urgenţă naţională şi securitatea naţională. Dacă este necesar, acestea trebuie să fie, de asemenea, posibilitatea de a restricţiona dreptul de proprietate străină de astfel de societăţi.
În ultimii ani, mai multe alte ţări ale UE s-au revizuit legislaţia privind investiţiile străine, în măsura în care supravegherea este necesar pentru a asigura ordinea generală şi de securitate este în cauză.
Monitorizarea ar fi adresate întreprinderilor finlandeze considerate critice pentru asigurarea funcţiilor vitale în cadrul societăţii.
Doar achizitii corporative în apărare şi cu dublă utilizare din sectorul bunurilor vor fi supuse, fără excepţie, pentru a avansa confirmarea de către autorităţile publice. Confirmare ar trebui să se bazeze pe o cerere. Alte achiziţii corporative ar fi obiectul declaraţiei. Produse cu dublă utilizare sunt produsele potrivite, nu numai pentru scopuri civile normale, dar, de asemenea, pentru cele militare.
În ceea ce priveşte industria de materiale de apărare, de monitorizare ar acoperi toate proprietarilor străini. În alte privinţe, de monitorizare s-ar aplica numai pentru proprietarii de străini cu domiciliul în afara UE şi statele AELS.
Corporate achiziţie se referă la o tranzacţie în care un proprietar străin de control câştiguri de un minim de 10 la sută din numărul total de voturi care însoţesc acţiuni într-o societate cu răspundere limitată, sau, în cazul unui alt tip de întreprinderi de societate sau de afaceri, câştigurile corespunzătoare , controlul dominantă asupra obiectului achiziţionat. .
Ministerul de ocuparea forţei de muncă şi a economiei ar fi autoritatea responsabilă pentru tratarea chestiuni oficiale în ceea ce priveşte monitorizarea şi confirmarea de achizitii corporative. Dacă o achiziţie corporativă este potenţial în conflict cu interesele naţionale vitale, guvernul finlandez va confirma sau nu se poate merge mai departe.
Sistemul de monitorizare a întreprinderilor de achiziţie va fi implementat în comun, într-un mod clar şi simplu administrativ, de către Ministerul şi autorităţile sale cheie au cooperat.
Actul este destinat să intre în vigoare cât mai curând posibil.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Henrik Räihä, Director, Ministerul Muncii şi Economiei, tel. +358 10 606 3617
 Orginal englez

Year 2010
25.11.2010 14:21

Legislative proposal on the monitoring of foreigners' corporate acquisitions in Finland

On 25 November 2010, the Government submitted a proposal for a new act on the monitoring of foreigners' corporate acquisitions in Finland. The new act would repeal its predecessor of 1992. This new act would seek to monitor, and, should vital national interest so require, restrict the transfer of certain enterprises, critical in terms of securing functions fundamental to society, into the control of foreigner actors. The proposal is due for submission to Parliament during the presidential session of 26 November.
A positive attitude to foreign ownership lies behind the proposal. However, Finnish public authorities require better means to keep watch on the ownership of companies considered key enterprises in terms of national emergency supply and national security. If necessary, they must also be able to restrict foreign ownership of such companies.
In recent years, several other EU countries have revised their legislation on foreign investment, insofar as oversight necessary to securing general order and security is in question.
Monitoring would be targeted at Finnish enterprises considered critical to securing vital functions within society.
Only corporate acquisitions in the defence and dual-use goods sector would be subject, without exception, to advance confirmation by the public authorities. Such confirmation would be based on an application. Other corporate acquisitions would be subject to declaration. Dual-use goods are products suitable not only for normal civil purposes, but also for military ones.
As regards the defence materiel industry, monitoring would cover all foreign owners. In other respects, monitoring would only apply to foreign owners domiciled outside the EU and EFTA states.
Corporate acquisition refers to a transaction in which a foreign owner gains control of a minimum of 10 per cent of the total number of votes accompanying shares in a limited liability company, or, in the case of another type of corporation or business undertaking, gains corresponding, dominant control over the acquired object. .
The Ministry of Employment and the Economy would be the authority responsible for handling official matters as concerns the monitoring and confirmation of corporate acquisitions. If a corporate acquisition is potentially in conflict with vital national interests, the Finnish Government will confirm whether or not it can go ahead.
The corporate acquisition monitoring system would be jointly implemented, in a clear and simple administrative manner, by the Ministry and its key cooperating authorities.
The act is intended to enter into force as soon as possible.
For further information, please contact
Henrik Räihä, Director, Ministry of Employment and the Economy, tel. +358 10 606 3617

Sursa http://www.tem.fi/index.phtml?105045_m=101240&l=en&s=4265 

Niciun comentariu: