vineri, 17 iunie 2011

Curtea Constitutionala a respins principalele modificari cerute de presedinte in propunerea de revizuire

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

2011 -IUNIE 17

Curtea Constitutionala a respins principalele modificari cerute de presedinte in propunerea de revizuire

Curtea Constitutionala sustine ca sint neconstitutionale urmatoarele propuneri de modificare a Constitutiei: eliminarea imunitatii parlamentarilor, eliminarea prezumtiei ca averile sint obtinute licit si eliminarea controlului judecatoresc pe deciziile care privesc politicile fiscale si bugetare. Potrivit Curtii, modificarile operate in proiectul modificarii Constitutiei, incalca articolul 152 care stipuleaza limitele revizuirii Constitutiei, articolul interpretabil care spune, la alineatul 2, ca "nicio revizuire nu poate fi facuta daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a garantiilor acestora". Practic, in functie de interpretarea judecatorilor CCR, totul s-ar putea incadra la "garantia drepturilor si liberatatilor fundamentale". Avizul Curtii este consultativ.


Abrogarea textului privind averea dobândită licit, neconstituţională
CC, cu majoritate de voturi, constată că eliminarea tezei a doua a art.44 alin.(8) din Constituţie, potrivit căreia "Caracterul licit al dobândirii se prezumă" este neconstituţională, deoarece are ca efect suprimarea unei garanţii a dreptului de proprietate, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art.152 alin.(2) din Constituţie, se arată într-un comunicat de presă.

Articolul 44 privind dreptul de proprietate privată din actuala Constituţie prevede:

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală. (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. (4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. (6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie. (7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. (8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

Proiectul Preşedinţiei şi Guvernului de revizuire a Legii fundamentale prevede abrogarea alineatului (8), respectiv "Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă".
Perchezitia si arestarea parlamentarilor fara avizul Legislativului, neconstitutionale
Judecătorii constituţionali, cu majoritate de voturi, au constatat că modificarea alin.(2) şi abrogarea alin.(3) ale art.72 din Constituţie sunt neconstituţionale deoarece au ca efect suprimarea unui drept fundamental al persoanei care ocupă o demnitate publică, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art.152 alin.(2) din Constituţie.

Articolul 72 din actuala Constituţie prevede: (1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. (2) Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (3) În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.

Textul propus de Preşedinţie şi Guvern prin proiectul de revizuire a Legii fundamentale este: 1) Parlamentarii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 2) Urmărirea, percheziţia, arestarea sau trimiterea în judecată a parlamentarilor pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice expirmate în exercitarea mandatului, se pot face numai de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine ICCJ.


CCR: Seful CSM, obligatoriu magistrat


De asemenea, judecatorii constitutionali au considerat ca sunt incalcate drepturi fundamentale in ce priveste Consiliul Superior al Magistraturii, unde proiectul de revizuire a Constitutiei prevede ca in CSM sa fie alesi mai multi reprezentanti ai societatii civile si ca presedintele Consiliului poate proveni din randul acesteia. Numirea unei persoane care nu este judecator sau procuror la conducerea CSM incalca drepturi constitutionale, in opinia CC.

O alta propunere de modificare respinsa de CCR este eliminarea controlului judecatoresc pe deciziile care privesc politicile fiscale si bugetare.

Reamimtim ca joi, 9 iunie, Presedintia a remis Curtii Constitutionale proiectul de revizuire a Constitutiei dupa ce propunerea a primit avizul Consiliului Legislativ.

Ulterior, proiectul de revizuire insotit de avizul Cosiliului Legislativ si de decizia Curtii Constitutionale va fi inaintat Parlamentului Romaniei, in vederea dezbaterii si adoptarii lui.

ARTICOLUL 152 - Limitele revizuirii


(1) Dispozitiile prezentei Constitutii privind caracterul national, independent, unitar si indivizibil al statului roman, forma republicana de guvernamant, integritatea teritoriului, independenta justitiei, pluralismul politic si limba oficiala nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi facuta daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a garantiilor acestora.
(3) Constitutia nu poate fi revizuita pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta si nici in timp de razboi.

CURTEA CONSTITUTIONALA- COMUNICAT DE PRESĂPlenul Curţii Constituţionale, reunit în şedinţă la data de 16 şi 17 iunie 2011, a dezbătut, în temeiul art.146 lit.a) din Constituţie, Proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României, transmis de Preşedintele României.În urma deliberării, Plenul Curţii Constituţionale a decis următoarele:        1. Cu majoritate de voturi, constată că proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei a fost iniţiat cu respectarea prevederilor art.150 alin.(1) din Constituţie.

        2. Cu majoritate de voturi, constată că eliminarea tezei a doua a art.44 alin.(8) din Constituţie, potrivit căreia "Caracterul licit al dobândirii se prezumă" este neconstituţională, deoarece are ca efect suprimarea unei garanţii a dreptului de proprietate, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art.152 alin.(2) din Constituţie.

        3. Cu majoritate de voturi, constată că modificarea alin.(2) şi abrogarea alin.(3) ale art.72 din Constituţie sunt neconstituţionale deoarece au ca efect suprimarea unui drept fundamental al persoanei care ocupă o demnitate publică, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art.152 alin.(2) din Constituţie.

        4. Cu majoritate de voturi, constată că abrogarea alin.(2) şi modificarea alin.(3) ale art.109 din Constituţie sunt neconstituţionale, deoarece au ca efect suprimarea unui drept fundamental al persoanei care ocupă o demnitate publică, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art.152 alin.(2) din Constituţie.

        5. Cu majoritate de voturi, constată că modificarea alin.(6) al art.126 din Constituţie, în sensul introducerii sintagmei "precum şi a celor care privesc politicile financiare şi bugetare ale Guvernului, în condiţiile legii contenciosului administrativ" este neconstituţională, deoarece are ca efect suprimarea liberului acces la justiţie, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art.152 alin.(2) din Constituţie.

        6. Cu majoritate de voturi, constată că modificările alin.(2) lit.a) şi b) şi alin.(3) ale art.133 sunt neconstituţionale, deoarece au ca efect încălcarea independenţei justiţiei, în contradicţie cu dispoziţiile art.152 alin.(1) din Constituţie.

        7. Supune atenţiei Preşedintelui României observaţiile din considerentele acestei decizii privitoare la următoarele dispoziţii din proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei: art.6 alin.(3), art.52 alin.(3), art.64 alin.(2) şi alin.(5), art.71 alin.(2), art.73 lit.s1, art.76 alin.(1), art.87 alin.(1), art.90, art.92 alin.(31), art.95, art.98 alin.(2), art.107 alin.(4), art.114 alin.(1), art.124 alin.(3) şi (4), art.133 alin.(5), art.146 lit.c), e) şi l) şi art.154 alin.(2).

        8. Constată că celelalte prevederi din proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei nu contravin dispoziţiilor constituţionale.

Niciun comentariu: