luni, 24 mai 2010

Istoria Basarabiei subt stăpânirea rusească

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa.Cu prietenie, Dan Culcer


Istoria Basarabiei subt stăpânirea rusească

Posted Februarie 4, 2007 * Comments(0) | Tagged Basarabia, istorie, Viaţa Basarabiei

Alexandru Boldur Confereţiar universitar.

“Viaţa Basarabiei , Februarie 1932 anul 1, no 2 “


Ar fi o mare cutezanţă să credem că cunoaştem istoria Basarabiei subt Ruşi. Există foarte puţine lucrări istorice atât în limba română cât şi în cea rusă.
Pentru Ruşi Basarabia a fost o provincie străină, alogenă. Istoricii ruşi îşi îndreptau atenţia mai mult asupra problemelor centrale a istoriei ruseşti, asupra acelor procese, cari aveau loc pe teritoriul populat de ruşii mari şi ruşii mici (velicoruşi şi maloruşi). In cea mai mare parte atenţia este îndreptată asupra problemelor provinciale pe atât, pe cât ele au avut vr’o însemnătate pentru istoria centrului. Aşa, de exemplu, există cercetări în istoria ţării Kiewului, ţării Pskowului, republicei Novgorodului, originei statului velicorus, în istoria socială a Ucrainei etc. Ca excepţie găsim şi lucrări la istoria Finlandei şi Poloniei.
Basarabia n’a avut noroc.
In afară de lucrarea lui Nacco*) care este insuficientă, fiind scrisă fără bază serioasă istorică, uneori chiar superficial şi tendenţios,—aproape până la sfârşitul veacului al XIX-lea nu a apărut nimic.
Lucrările istorice asupra Basarabiei au început să apară mai mult sau mai puţin regulat numai la finele secolului al XlX-lea şi inceputul secolului nostru.
Una din primele lucrări a fost cartea lui Batiuşcov „Basarabia”**) tendiţioasă şi prea sumară. Ea a fost întocmită în urma poruncei împăratului Alexandru III şi după gândul lui a trebuit să fie justificată stăpânirea rusească în Basarabia. Lucrarea nu a reuşit, deoarece nu numai c’a denaturat procesul istoric al vieţei Basarabiei, dar a fost şi lipsit de un criteriu ştiinţific.
Uneori ea degenerează în citarea calendaristică a evenimentelor şi anilor.
După această lucrare a apărut în 1900 în „Notele Societăţii Istorice din Odessa” şi separat lucrarea sus numitului Nacco “Administraţia civilă în Basarabia, Moldova şi Muntenia în 1806—1812″, conţinând în expunerea sa multe fapte interesante din aşa zisă „Arhiva Senatorilor”.
Primul pas spre studierea serioasă a istoriei provinciei noastre a fost făcut în domeniul bisericesc de A. Stadniţchi. Lucrarea lui despre Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (1894) a fost mult apreciată in literatura istorică.
Apoi pe de aproape a studiat istoria Basarabiei neobositul Ion Halippa, secretarul Comîsiunei Arhivelor Basarabene. Graţie muncei şi stăruinţelor lui au fost publicate trei volume de „Opere” (Truda) ale acestei Comisiuni (1900, 1902— 1907). Temele elaborate şi desvoltate în ele ne dovedesc calităţile savante de prim ordin ale acestui autor.
După aceasta apare şi un istoric jurist generalizator, fost ministru al instrucţiei publice în Rusia, Kasso. Lucrările lui — „Dreptul bizantin în Basarabia” (1908)- şi ,.Rusia la Dunăre şi înfiinţarea Oblastiei Basasabia” (1913) luminează unele fenomene şi momente din istoria Basarabiei foarte interesante.
Dacă la aceasta vom adaogă unele lucrării în chestiuni separate, de exemplu, a lui A. Krupenschi despre istoria nobilimei (1912), a lui P. Lotoţchi despre Seminarul Teologic (1913), a preotului N. Lascov despre Liceul de băeţi Nr. l (1909) şi a lui I.Parhomovicl în domeniul istoriei bisericeşti, — enumerarea principalelor lucrări în domeniul istoriei Basarabiei în limba rusă va fi epuizată.
In ce priveşte limba română, înaintea Unirei au apărut două interesante lucrări: prima a lui Z. Arbore „Basarabia în secolul al XlX-lea (1898)şi a doua a actualului prim ministru profesor N. Iorga „Basarabia noastră”1912, scris cu ocazia centenarului anexării Basarabiei de către Ruşi. Ambele privesc istoria Basarabiei subt Ruşi numai în liniile ei generale.
Cu aceia ocazie a centinarului a apărut şi broşura d-lui Pan. Halippa, conţinând expunerea general a evoluţiei istorice a Basarabiei; cu prea puţine menţiuni din istoria internă a provinciei noastre.
După Unire au apărut unele lucrări noui. D-l I. Nistor a publicat o privire generală asupra istoriei Basarabiei***). In ea s’a dat puţină atenţie perioadei ruseşti. Paginele consacrate ei nu sunt produsul unei cercetări istorice a acestei provincii la acea epocă,
ci o simplă expunere a câtorva legi şi a câtorva cărţi.
Dr. P. Cazacu în cartea sa „Moldova dintre Prut şi Nistru” printre materialul diferit a dat loc şi unor notiţe de istorie, D. Şt. Ciobanii a scos la iveală „Cultura românească în
Basarabia sub stăpânirea rusă” (1923).
Cu prilejul expoziţiei la Chişinău din 1925 sub îngrijirea d-lui Ciobanu s-a publicat o monografie despre Basarabia (1926). Printre articolele înşirate în ea găsim şi cele istorice de mai mulţi autori (în afară de d, Ciobanu — P. Gore, L. Boga şi a.).
Dl. P. Sinadino în cartea sa „Creditul în Basarabia” (1929),tratează şi chestiuni de istorie.
De curând s’a publicat de d. N. Popovschi „Istoria bisericei din Basarabia” (1931).
Sub direcţia d-lor profesori ai Facultăţii de Teologie T. Bulat şi C. Tomescu apare revista „Arhivele Basarabiei”. Unele chestiuni interesante au fost tratate în „ Anuarele Comisiunei Monumentelor Istorice, secţia Basarabiei”, de d. P.Constantinescu Iaşi, Berechet s. a.
Dacă vom adaogă la aceste, lucrările mele (două, trei), aceasta este totul. Ar fi de prisos să insi’stăm că în limbile străine nu observăm nici un interes faţă de istoria Basarabiei. Unele notiţe scurte găsim numai la U. Clark.—„Bessarabia” (1927), Antony Babei—La Basarabie” (Paris, 1926) şi la Andrei Popovici — „The Political Status of Bessarabia” (Washington, 1931).
Este prea puţin. In afară de aceste, nu există nici o lucrare, care ar cuprinde întreaga istorie a Basarabiei subt Ruşi,
Arhivele Basarabiei îşi aşteaptă cercetători, O sumedenie de dări de seamă nu sunt utilizate de nimeni. Chiar şi „Colecţiunea complectă a legilor” ruse până acuma nu este studiată suficient.
Faptele istorice nu sunt încă adunate şi sistematizate. Ne lipseşte o expunere bine înjghebată.
Socotim ca o chemare a timpului nostru şi a generaţiei nostre studierea amănunţită a istoriei Basarabiei subt Ruşi.
*) Istoria Basarabiei, I-II, Odessa, 1876, în limba rusă,
**) S. Petersburg, 1892, în limba rusă.
***) Istoria Basarabiei, Cernăuţi, 1922.

Niciun comentariu: