luni, 19 aprilie 2010

Miron Manega. Uniunea Scriitorilor, cu un pas în stradă

Uniunea Scriitorilor, cu un pas în stradă

de Miron Manega in Cultura pe 16 Aprilie 2010, 19:52
http://www.sfin.ro/articol_19517/uniunea_scriitorilor_cu_un_pas_in_strada.html
După ce a rezistat în procese pe vremea lui Laurenţiu Ulici şi Eugen Uricaru, „Casa Monteoru” este pe punctul de a fi pierdută sub mandatul lui Nicolae Manolescu
Miercuri, 14 aprilie, a avut loc, la Sec­ţia a IV-a civilă a Tribunalului Mu­nicipiului Bucureşti, a doua în­fă­ţişare pe anul acesta în do­sarul 3292/3/2009. Este al zecelea termen de judecată în procesul de re­vendicare a terenului şi clădirii a­fe­ren­te „Casei Monteoru”, frumosul imobil de pe Calea Victoriei 115 - actualul sediu al Uniunii Scriitorilor din Româ­nia. Reclamanţi: Ioana Angelescu şi Nora Geta Monteoru Angelescu, moş­tenitorii lui Lascăr Catargiu. Pârât: Pri­măria Munici­piului Bucu­reşti. Sentinţa a rămas în pro­nun­ţare pentru data de 21 aprilie.
Uniunea Scriitorilor se află în situaţia în care s-a aflat Uniunea Artiştilor Plastici în urmă cu doi ani, când a pierdut impresionantul sediu de pe strada Nicolae Iorga nr. 21 („Casa Slă­tineanu”), fiind obligată să se mute pe strada Băiculeşti nr. 29 (pe lângă podul de cale ferată Bucureşti-Cons­tanţa). Neglijenţa sau dezinteresul con­ducerii UAP a dus la această si­tuaţie, în condiţiile în care pe actul de moştenire în baza căruia s-a făcut retrocedarea era trecută, ca adresă a imobilului, strada Nicolae Iorga nr. 21. Or, la vremea aceea, Nicolae Ior­ga era în viaţă, iar strada se numea Benito Mussolini.

Nicolae Manolescu: „Ni s-a refuzat accesul la dosar”
În cazul sediului USR, situaţia se află încă sub control: există şanse de păstrare a acestuia, chiar dacă proprietarul de drept este (sau a fost) Pri­măria Capitalei, iar procesul se ju­decă între moştenitorii lui Lascăr Ca­targiu şi primar. Evoluţia în fa­voa­rea reclamanţilor este justificată de Ni­colae Manolescu prin faptul că ju­rista primăriei ar fi obstrucţionat ac­ce­sul la dosar: „Nu numai că n-am fost înştiinţaţi, dar ni s-a refuzat de către jurista primăriei accesul la do­sar, sub cuvânt că n-avem calitate pro­cesuală, deşi aveam folosinţa imo­bilului”, explică acesta, într-o de­claraţie pe site-ul USR. Şeful servi­ciului juridic de la primăria Ca­pi­ta­lei, George Iorgovan, contracarează, spunând că dreptul la intervenţie nu poate fi obstrucţionat. „Nu-l cunosc pe acest domn - spune George Ior­go­van, referindu-se la Nicolae Mano­les­cu - şi nici nu pot contesta cele afirmate de domnia sa în legătură cu ce i-ar fi spus sau nu o juristă. Dar nici nu pot să le iau de bune dacă nu are probe în acest sens. În schimb, pot să spun cu certitudine că dreptul de a intra în proces ca intervenient nu i-l poate respinge decât instanţa. Iar ins­tanţa nu i l-a respins, dovadă faptul că Uniunea a fost reprezentată la şedinţa din 14 aprilie”.


Povestea
„Casa Monteoru” a fost construi­tă de Alecu Niculescu în 1874, lăsată moştenire fratelui său Nicolae Nicu­les­cu şi vândută de acesta lui Grigo­re Monteoru în 1883. În perioada 1887-1889, casa a fost renovată radical de arhitectul Nicolae Cuţarida, ca­re amenajează interioarele în stil eclectic francez, cu pereţi tapisaţi cu mătase franţuzească şi mobilier a­dus de la Paris. În micul parc din fa­ţa casei, Grigore Monteoru a am­pla­sat trei statui aduse din Grecia, că­ro­ra li s-au adăugat încă două, realizate în 1898 de sculptorii Ion Georgescu şi Ion Valbudea, înfăţişând agricul­tu­ra şi industria românească (acestea din urmă au dispărut în 1917).
După Primul Război Mondial, ca­sa a adăpostit, un timp, Legaţia Po­lo­n­iei (în 1923), rămânând apoi în po­se­sia fiicei lui Grigore Monteoru, E­le­na, şi a soţului ei Lascăr L. Catar­giu, până în 1949, când a fost donată de aceştia Asociaţiei pentru Strân­ge­rea Legăturilor cu Uniunea Sovie­ti­că, recent înfiinţată (ARLUS). În 1954, M. Sadoveanu, care era preşe­din­te al ARLUS şi totodată al USR, a făcut, împreună cu Lascăr Catargiu, vicepreşedintele ARLUS, un schimb, preluând în folosinţă gratuită „Casa Monteoru” şi cedând ARLUS imobi­lul din str. Povernei. Schimbul s-a fă­cut fără perfectarea vreunui act. La des­fiinţarea ARLUS, în 1964, „Casa Monteoru” a fost trecută în propri­e­ta­tea Primăriei Bucureşti şi în ad­ministrarea ICRAL, care a atribuit USR imobilul, printr-un contract de închiriere. Aşadar, din 1964 USR a funcţionat în această clădire în cali­ta­te de chiriaş, pînă în 1997, când Pri­măria a dat Uniunii Scriitorilor fo­­losinţa gratuită a „Casei Mon­teo­ru” pe o durată de 10 ani, iar în 1998 res­pectiva folosinţă gratuită a fost prelungită pe o durată de 49 ani, res­pectiv până la data de 01.01.2046.

10 ani de procese
Se impune o precizare: sediul ad­ministrativ al USR este, de fapt, cel si­tuat pe Calea Victoriei 133, cunoscut sub denumirea „Casa Vernescu”. Spaţiul este ocupat însă de un chi­riaş care a deschis aici un cazinou. Chiria pe sediu a salvat la un mo­ment dat USR-ul după aducerea sa la faliment prin managementul lui Mircea Dinescu. Aşa că, deocamdată, Uniunea Scriitorilor este (era) găz­dui­tă de „Casa Monteoru”. Cazul ul­ti­mului litigiu juridic în care este implicat imobilul a fost făcut public prin semnalul de alarmă pe care l-au tras scriitorii Liviu Ioan Stoiciu, mai întâi, iar apoi Aura Christi. Altfel, si­tuaţia s-ar fi încheiat discret, cu uşile închise, probabil chiar la termenul de săptămâna trecută.
Lungul şir de procese a început, de fapt, pe 26.06.1999, când Ghika Gri­­gore şi Angelescu Monteoru Cons­­tantin au dat în judecată Mi­nis­te­rul Finanţelor, în calitate de repre­zentant al statului român, şi Con­si­liul General al Primăriei Muni­ci­piu­lui Bucureşti, solicitând, între altele, revocarea actului de donaţie. Uniu­nea Scriitorilor a făcut, la rândul ei, cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând recunoaşterea drep­tu­lui de proprietate ca efect al uzuca­piunii de 30 de ani (uzucapiune = mod de dobândire a proprietăţii prin posedarea neîntreruptă a bunu­lui, într-un interval de timp fixat de le­ge). Tribunalul Bucureşti n-a ac­cep­­tat pretenţiile niciuneia dintre părţi, iar recursul USR şi al Minis­te­rului Finanţelor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (dosar 3419/01) nu s-a judecat fiindcă reclamanţii au retras plângerea, trecând cauza pe Le­gea 10. În toată această perioadă „Casa Monteoru” a fost apărată prin implicarea directă a celor doi pre­şe­dinţi care s-au succedat (Laurenţiu Ulici şi Eugen Uricaru), dar şi prin sprijinul ori demersurile publice făcute de Nicolae Breban şi Adrian Păunescu.

Anularea donaţiei
Aceasta era situaţia în 2005, când Nicolae Manolescu a devenit pre­şe­dinte al USR. „În 2010 am aflat în­tâm­plător că moştenitorii acţionase­ră din nou, în 2006, în instanţă Mi­nisterul Finanţelor pentru anularea donaţiei, obţinând de data aceasta câş­tig de cauză, şi se aflau deja în proces cu Primăria Capitalei pentru restituirea «Casei Monteoru»”, spu­ne preşedintele. Într-adevăr, moşte­ni­torii au reuşit să anuleze actul de donaţie, prevalându-se de argumentul că acesta s-ar fi făcut în condiţiile în care Elena Lascăr Catargiu ar fi fost ameninţată cu arma şi forţată să doneze imobilul, cu tot ce exista în el. „Motivul invocat este stupid - spu­ne Nicolae Manolescu. În realitate, Lascăr Catargiu era, în 1948, ca şi Sa­do­veanu, în graţia regimului şi a so­vieticilor, dovadă funcţiile deţinu­te la ARLUS şi primirea ambilor de că­tre însuşi Stalin la Moscova. În plus, Elena Catargiu a locuit până la moar­­te în «Casa Monteoru», bene­fi­ciind, conform actului de donaţie, de o pensie viageră şi de hrană zilnică”.
Aura Christi contestă însă faptul că Nicolae Manolescu n-ar fi fost in­format de Primăria Capitalei de existenţa acestui proces: „Dar i-a ce­rut public preşedintelui Băsescu un se­diu pentru USR la centenarul USR! Ceea ce poate să însemne că ştia bine merci de proces, ba mai mult decât atât: ştia că procesul va fi pierdut, nu-i aşa? Şi că USR va ră­mâne fă­ră sediu, altfel nu ar fi cerut unul”…

Transparenţa - ultima şansă
Cu siguranţă însă cei care n-au ştiut nimic de această situaţie, în ca­re USR riscă să rămână fără sediu, sunt scriitorii. Adrian Păunescu, de e­xemplu, a aflat de la noi, care voiam, de fapt, să-i cerem un punct de vedere în legătură cu situaţia. „Nu ştiam de acest proces, tot ce pot să spun e că eu am salvat o dată Uniunea Scriitorilor de la o situaţie asemănătoare”. Varujan Vosganian, prim-vicepreşedintele USR, ne-a de­cla­rat că nu ştiuse nici el de existenţa procesului declanşat în 2009. Iar pentru amănunte legate de acest li­ti­giu am fost trimişi la Alexandru Is­trate, directorul general al institu­ţiei. Deşi iniţial acesta a confirmat unele aspecte legate de proces, după o discuţie cu Nicolae Manolescu s-a răz­gândit, comunicându-ne că mesa­jul acestuia e următorul: e suficient punctul de vedere oficial publicat pe site-ul USR.
Greu de explicat şi de înţeles atitudinea total lipsită de transparenţă a preşedintelui USR faţă de mass-media, în condiţiile în care tocmai dezvăluirea situaţiei a făcut ca termenul din 14 aprilie să nu fie ulti­mul termen al procesului. Să fie un sâmbure de adevăr şi în ce spun Aura Christi şi Liviu Ioan Stoiciu? În orice caz, îngrijorările lor sunt reale. Şi onorante.

Niciun comentariu: