sâmbătă, 5 martie 2022

ALEXANDR DUGIN despre RĂZBOIUL DIN UCRAINA

 
ALEXANDR DUGIN despre RĂZBOIUL DIN UCRAINA

"...Acesta nu este un război cu Ucraina. Este o confruntare cu globalismul ca fenomen planetar integral. Este o confruntare pe toate planurile - geopolitic și ideologic. Rusia respinge totul în globalism - unipolaritatea, atlantismul, pe de o parte, și liberalismul, anti-tradiția, tehnocrația, Marea Resetare, într-un cuvânt, pe de altă parte. Este clar că toți liderii europeni fac parte din elita liberală atlantistă.
Iar noi suntem în război cu exact acest lucru. De aici și reacția lor legitimă. Rusia este acum exclusă din rețelele globaliste. Nu mai are de ales: fie își construiește propria lume, fie dispare. Rusia a stabilit o cale pentru a-și construi lumea sa, civilizația sa. Și acum primul pas a fost făcut. Dar suveran în fața globalismului nu poate fi decât un spațiu mare, un continent-stat, o civilizație-stat. Nicio țară nu poate rezista mult timp unei deconectări complete.
Rusia creează o tabără de rezistență globală. Victoria sa ar fi o victorie pentru toate forțele alternative, atât de stânga, cât și de dreapta, și pentru toate popoarele. Începem, ca întotdeauna, cele mai dificile și periculoase procese.
Dar când câștigăm, toată lumea are de câștigat. Așa ar trebui să fie. Creăm condițiile pentru o adevărată multipolaritate. Iar cei care sunt gata să ne ucidă acum vor fi primii care vor profita mâine de întreprinderea noastră. Aproape întotdeauna scriu lucruri care se adeveresc. Și acest lucru se va adeveri." .............
Și din nou: "Ce înseamnă ruperea cu Occidentul pentru Rusia? Este vorba de mântuire. Occidentul modern, în care triumfă Rothschild, Soros, Schwab, Bill Gates și Zuckerberg, este cel mai dezgustător lucru din istoria lumii. Nu mai este nici Occidentul culturii mediteraneene greco-romane, nici Evul Mediu creștin, nici secolul XX violent și contradictoriu. Este un cimitir al deșeurilor toxice ale civilizației, este anti-civilizație. Și cu cât Rusia se detașează mai repede și mai complet de ea, cu atât mai repede se întoarce la rădăcinile sale. Pentru ce? Creștină, greco-romană, mediteraneană... - europeană... Adică la rădăcinile comune ale adevăratului Occident. Aceste rădăcini - ale lor! - Occidentul modern le-a tăiat calea. Și au rămas în Rusia.
Abia acum Eurasia își ridică capul. Abia acum liberalismul din Rusia pierde terenul de sub picioare.
Rusia nu este Europa de Vest. Rusia i-a urmat pe greci, Bizanțul și creștinismul răsăritean. Și continuă să urmeze această cale. Da, cu zigzaguri și ocolișuri. Uneori pe alei fără ieșire. Dar este în mișcare.
Rusia s-a ridicat pentru a apăra valorile Tradiției împotriva lumii moderne. Este tocmai acea "revoltă împotriva lumii moderne". Nu ai învățat?
Iar Europa trebuie să se despartă de Occident și chiar și Statele Unite trebuie să-i urmeze pe cei care resping globalismul. Și atunci toată lumea va înțelege semnificația războiului modern din Ucraina.
Mulți oameni din Ucraina au înțeles acest lucru. Dar teribila propagandă liberală-nazistă furibundă nu a lăsat nicio piatră neîntoarsă în mintea ucrainenilor. Își vor veni în fire și vor lupta alături de noi pentru împărăția luminii, pentru tradiție și pentru o adevărată identitate creștină europeană. Ucrainenii sunt frații noștri. Au fost, sunt și vor fi.
Ruptura cu Occidentul nu este o ruptură cu Europa. Este o ruptură cu moartea, degenerarea și sinuciderea. Aceasta este cheia recuperării. Iar Europa însăși - popoarele din Europa - ar trebui să ne urmeze exemplul: să răstoarne junta globalistă antinațională. Și să construiască o casă europeană adevărată, un palat european, o catedrală europeană."
- Alexandr Dugin -


Alexandr Dugin sur la guerre en Ukraine:

Traducere/Traduction automată/automatique

Alexandr Dugin sur la guerre en Ukraine: "Ce n'est pas une guerre avec l'Ukraine. C'est une confrontation avec le globalisme en tant que phénomène planétaire complet. C'est une confrontation sur tous les plans - géopolitique et idéologique. La Russie rejette tout dans le globalisme - Unipolarité, Atlantis, d'une part et le libéralisme , anti-tradition, technocratie, la grande réinitialisation, en un mot, d'autre part. Il est clair que tous les dirigeants européens font partie de l'élite libérale de l'Atlantique. Et nous sommes en guerre avec exactement cela. Par conséquent et leur réaction légitime. La Russie est maintenant exclue des réseaux mondialistes. Il n'a pas le choix: construit son propre monde ou disparaît. La Russie a mis un moyen de construire son monde, sa civilisation. Et maintenant, la première étape a été faite. Mais souverain devant le globalisme ne peut être qu'un grand espace, un État du continent, un État civilisation. Aucun pays ne peut supporter une déconnexion complète. La Russie crée un camp de force mondial. Victoria serait une victoire pour toutes les forces alternatives, gauche et droite, et pour tous les peuples. Comme toujours, nous commençons les processus les plus difficiles et les plus dangereux. Mais quand on gagne, tout le monde doit gagner. Voilà comment il devrait être. Nous créons les conditions pour une vraie multiplololarité. Et ceux qui sont prêts à nous tuer maintenant seront les premiers à tirer parti de notre entreprise demain. Je répète presque toujours des choses qui sont vraies. Et ce sera vrai. "............. Et encore: "Qu'est-ce que cela signifie avec l'Occident pour la Russie? C'est le salut. L'Ouest moderne, dans laquelle triomphe Rothschild, Soros, Schwab, Bill Gates et Zuckerberg, est la chose la plus dégoûtante de l'histoire du monde. Il y a ni la culture occidentale, la Méditerranée grecque-romaine, ni le Moyen Âge chrétien ni le XXe siècle violent et contradictoire. C'est un cimetière de gaspillage toxique de la civilisation, c'est anti-civilisation. Et plus la Russie se détache et plus complètement par elle, la plus rapide, il est de retour à ses racines. Pour quoi? Christian, romaine grec-romain, méditerranéen ... - Européenne ... c'est-à-dire aux racines communes de la véritable ouest. Ces racines - la leur! - L'Occident moderne coupa leur manière. Et ils sont restés en Russie. Seulement maintenant Eurasia leva la tête. Seulement maintenant le libéralisme de la Russie perd le sol sous les pieds. La Russie n'est pas l'Europe occidentale. La Russie a suivi les Grecs, Byzance et le christianisme oriental. Et continuer à suivre ce chemin. Oui, avec zigzags et contournement. Parfois, sur des allées sans sortie. Mais ça bouge. La Russie s'est levée pour défendre les valeurs de la tradition contre le monde moderne. C'est précisément que "révolte contre le monde moderne". Vous n'avez pas appris? Et l'Europe doit être séparée de l'Ouest et même les États-Unis doivent suivre ceux qui rejettent le globalisme. Et puis tout le monde comprendra le sens de la guerre moderne en Ukraine. Beaucoup de gens en Ukraine ont compris cela. Mais la terrible propagande libérale-nazie inclinée n'a laissé aucune pierre faux dans l'esprit des Ukrainiens. Ils viendront dans leurs discussions et lutteront avec nous pour le royaume de lumière pour la tradition et pour une véritable identité chrétienne européenne. Les Ukrainiens sont nos frères. Ils étaient, ils sont et seront. La rupture à l'ouest n'est pas une rupture avec l'Europe. C'est une rupture avec la mort, la dégénérescence et le suicide. C'est la clé de la récupération. Et l'Europe elle-même - les peuples en Europe - devraient nous suivre l'exemple: renverser la junte antinienne mondiale. Et construire une véritable maison européenne, un palais européen, une cathédrale européenne. " - Alexandr Dugin -Niciun comentariu: